VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
red@gymhlinsko.cz

AKTIVITY

Pokyny pro samostudium pro žáky jsou v samostatné záložce VYUKA ON-LINE vedle sekce STUDIUM (nahoře).
 
(více v Novinkách)

Na exkurzi v archivu

Na výstavě POKLAD INKŮ

Přeborník Pardubického kraje

Dějepisná olympiáda

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie,
která proběhla ve velké tělocvičně školy
v pátek 20. 12. 2019.
 

Student gymnázia v Europarlamentu

Den prevence

čtvrtek 31. 10. 2019
 

Logická olympiáda

"Plísně kolem nás"

Návštěva z New York University

 
Divadlo Různých Jmen

pražské zájezdové divadlo 27. 9. v MFC pro tříd 4.A, 2.M a třídy vyššího gymnázia s hrou Přelet nad kukaččím hnízdem (drj.cz/)

Spolupráce s Global Education Initiative z. s.

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků – na Wolkrově planině u Svratoucha ve dnech 8. – 12. září 2019 pro žáky tříd 1.A a 1.C.

SHRNUTÍ AKTIVIT

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

PŘEHLED UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019.pdf (2245438)

Zlatý Ámos

– soutěž o nejoblíbenějšího učitele,
letos probíhá 26. ročník soutěže a 12. února 2019 se Mgr. Eliška Vokáčová stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje, 6. března postoupila do finále soutěže
 
Vánoční akademie 2018

ORNITA opět na gymnáziu

 
Den latiny na FF UK

Setkání škol UNESCO

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

 

 
 
 
 
 
 

 

ALMANACH

V roce 2013 jsme si připomněli 60 let existence středních škol v Hlinsku. 

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko a Město Hlinsko pořádalo opět po 10 letech SRAZ ABSOLVENTŮ v sobotu 21. září 2013. 

Při této příležitosti byl vydán almanach, který si můžete zakoupit v pracovní dny v kanceláři školy (30 Kč).

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Naše škola Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště Hlinsko je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ (GKVR a SOU Hlinsko, ZŠ Hlinsko Resslova, ZŠ Hlinsko Ležáků, ZŠ Hlinsko Smetanova). Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Trvání projektu: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
Řízení projektu
Podpora polytechnického vzdělávání
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
Rozvoj kariérového poradenství
Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

 

PROJEKT

Naše škola Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště Hlinsko je zapojena do projektu 

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště Hlinsko – multimediální učebna zeměpisu a geologie

Název výzvy: „Místní akční skupina Hlinecko, z. s. – IROP – Vzdělávání a rozvoj osobnosti“

Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Specifický cíl IROP: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP:  68. výzva IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD – SC 2.4

Číslo výzvy MAS: 1

Opatření integrované strategie: IROP 2: Vzdělávání a rozvoj osobnosti

Aktivita: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Cílem projektu je vybudování multimediální učebny zeměpisu a geologie, která je vybavena moderními pomůckami a digitálními mapami, konvertibilními notebooky včetně úschovných skříní na dobíjení notebooků, interaktivní tabulí a projektorem s ultrakrátkou vzdáleností, bílou pylonovou tabulí, nábytkem, vitrínou na horniny, dále zřízení geologického koutku s hornimami a lavičkami a stoly na dvoře školy.

 

 Projekt šablony pro střední školy

Výzva: 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008029

Výše podpory: 765 412,00 Kč

Termín realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

V rámci projektu byly zvoleny tyto aktivity:

  • vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ na téma čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, výchova k podnikavosti, osobnostně sociální rozvoj, polytechnické vzdělávání, ICT, inkluze a kariérové vzdělávání,
  • tandemová výuka na SŠ,
  • zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ,
  • vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - Projektová výuka,
  • zapojení ICT technika do výuky na SŠ,
  • doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.

Cílem projektu je vzdělávání a podpora pedagogů a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách MŠMT: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol-formou-projektu

  

Projekt EU peníze středním školám

Naše škola v projektu vytvořila v rámci jednotlivých šablon digitální učební materiály (DUM).
Jsou zveřejněny podle předmětů na následujících odkazech. V případě, že Vám nepůjde některý materiál stáhnout nebo otevřít, kontaktujte nás.
 
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti 
(1 šablona – 2krát 32 materiálů)
 
    Občanská výchova     www.gymhlinsko-eu-ov.webnode.cz   (celkem 64 materiálů)
 
II/2 Inovace a zkvalitnění výuy cizích jazyků na SŠ (1 šablona – 2krát 32 materiálů)
 
    Ruský jazyk         www.gymhlinsko-eu-rj.webnode.cz     (celkem 64 materiálů)
 
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 
(5 šablon – 1 šablona 3krát 20 materiálů)
 
    Anglický jazyk  www.gymhlinsko-eu-aj.webnode.cz   (celkem 100 materiálů)
 
                            www.gymhlinsko-eu-aj2.webnode.cz
 
    Ruský jazyk  www.gymhlinsko-eu-rj.webnode.cz  (celkem 20 materiálů)

    Matematika   www.edu-gymhlinsko-eu2.webnode.cz  (celkem 40 materiálů)
 
    Fyzika          www.gymhlinsko-eu-f.webnode.cz  (celkem 60 materiálů)
 
    Informatika  www.gymhlinsko-eu-it.webnode.cz    (celkem 40 materiálů)
 
    Zeměpis       www.gymhlinsko-eu-z.webnode.cz   (celkem 20 materiálů)
 
    Latina          www.gymhlinsko-eu-la.webnode.cz  (celkem 20 materiálů)
 
V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol 
(4 šablony – 1 šablona 2krát 32 materiálů)
 
    Biologie  www.edu-gymhlinsko-eu2.webnode.cz  (celkem 128 materiálů)
                  
    Dějepis www.gymhlinsko-eu-d.webnode.cz    (celkem 96 materiálů)
 
    Zeměpis www.gymhlinsko-eu-z2.webnode.cz  (celkem 32 materiálů)
 
VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky (rozvoj finanční gramotnosti) 
(1 šablona – 2krát 20 materiálů)
 
    Základy společenských věd  www.gymhlinsko-eu-zsv.webnode.cz    (celkem 40 materiálů)
 
 
        _________________________________                
 

 

Naše škola díky tomuto projektu postupně inovuje učební pomůcky a vytváří nové výukové materály. Od začátku školního roku 2012/2013  budou žáci i vyučující  využívat moderní učebnice pro výuku jazyků, občanské výchovy a dalších předmětů, počítače s operačním systémem Windows 7, kancelářským softwarem Microsoft Office 2010,  dovybavily se zbývající třídy dataprojektory a počítači.